top of page
DSC_2730.jpg

Utviklingsprosessen

Fra aktiv industri til aktivitet og byliv

I juni 2020 inngikk Eidra og Bane NOR Eiendom en samarbeidsavtale. I alt skal vi utvikle ca. 100 mål tomt på Tangenkaia.

Vi har startet planprosess for områderegulering av området, og forslag til planprogram var ute på høring januar-april 2023.Vi jobber nå videre med bearbeiding av dokumenter og analyser, og forventer å få sendt inn et planforslag i løpet av året.

Vi har etablert Garasjen som plass for medvirkning, møteplass og informasjon: Garasjen er en fysisk liten bygning som tidligere er benyttet som truck garasje, og som står på Tangenkaia i dag. Denne vil være en møteplass gjennom hele planprosessen. Garasjen vil utgjøre en lavterskel mulighet for å medvirke, til enhver tid gi mulighet for å få informasjon om prosessen og avholde idémøter og samarbeide omkring tiltak med nabolaget. Når det ikke foregår aktivitet i Garasjen skal den være en utstillingsarena hvor man kan følge med på hva som skjer i prosessen og hvilke aktiviteter som planlegges. 

Om prosjektet

På Tangenkaia vil vi utvikle en ny bydel, og har satt i gang arbeidet med områderegulering av området fra Tollbukaia ved Tollboden, ned til Tjømøkrankaia, der Skur 7 ligger. Hensikten med planen er å legge til rette for en gradvis utvikling og transformasjon over tid. Tangenkaia skal transformeres fra et havneområde, til en ny bydel med et mangfold av destinasjoner og nabolag som er tett koblet på Strømsø og Drammen. Planen skal være med på å legge til rette for en langsiktig, tids- og historiebevisst utvikling som vektlegger eksisterende aktører og engasjement. Med en tydelig identitet og historie i kombinasjon med fremtidsrettet og innovativ byutvikling skal transformasjonen bidra til bærekraftig byutvikling, med boliger, kultur og tilrettelegging for lokal produksjon og sirkulære prosesser.

Mulighetsstudiene som vi gjennomførte i 2020-21 dannet grunnlag for å utarbeide en tredelt strategi for utviklingen av Tangenkaia. Første del strategien skal omfatte de ti første årene, den neste skal ha et 10-15-års-perspektiv og den tredje et 20-30-års-perspektiv. Slik vil strategien vise hvordan det kan legges til rette for en gradvis transformasjon til en ny, levende bydel. Våre ambisjoner for arbeidet er å skape en byutvikling som er fremtidsrettet med gode byrom, bærekraftig energibruk, nye transportformer, delingsøkonomi mm. 

 

Vi har definert hovedmålene :

  • Tangenkaia skal bli en destinasjon med produksjon og identitet!

  • Tangenkaia skal bygge opp om et bærekraftig og opplevelsesrikt byfellesskap som bidrar til god livskvalitet

  • Tangenkaia skal være et forbilde for sirkulær tankegang og delingsøkonomi i byen

Om området

Tangenkaia/Tollbukaia er en viktig del av Drammens historie. Området er historisk knyttet til skipsfart, havnevirksomhet og handel – som har dannet noe av grunnlaget for den byen Drammen er i dag. I dag er all havnevirksomhet flyttet til Holmen så det er klargjort for utvikling av området. Det er flere leietakere som blir ivaretatt av Eidra. Det er i dag ca. 120 personer som har sin arbeidsplass på Tangenkaia.

evolusjoner-08.png
Mulighetsstudie 1

Evolusjon

Team: Ghilhardi + Hellsten Arkitekter, LÉVA Urban Design

bottom of page